Luật sư Nguyễn Chí Thiện

Email: nctlawyer@gmail.com

Hotline: (+84) 902 980 948  

Hội thảo Kỹ năng soạn thảo hợp đồng Logistic

Ngày nay, hầu hết các hợp đồng chủ yếu tuân theo pháp luật dân sự của Việt Nam. Trong lĩnh vực Logistics, ngoài việc áp dụng Bộ luật dân sự, các bên còn tuân theo Luật Thương Mại để tạo ra khung pháp lý phù hợp cho các bên thương nhân trong nước. Đối diện với thách thức của đại dịch Covid-19, ngành Logistics đã chịu ảnh hưởng đáng kể trên mọi khía cạnh. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng về tranh chấp trong hợp đồng dịch vụ Logistics, tạo ra những hậu quả pháp lý kéo dài mà nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt.

Từ thực tiễn đó, vào ngày 19/10/2023, buổi hội thảo về “Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dịch vụ Logistics” do Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) tổ chức đã diễn ra một cách thành công tốt đẹp. Với sự thực hiện bởi Ban pháp luật VLA gồm các Luật sư Nguyễn Chí Thiện (Diễn giả/Người trình bày), Luật sư Hoàng Anh Phước, Luật sư Nguyễn Thị Hồng Ngân.

Tại buổi hội thảo, Diễn giả Luật sư Nguyễn Chí Thiện đã trình bày những vấn đề liên quan đến những điều khoản cơ bản và đặc thù của Hợp đồng Logistics, những quy định về giới hạn trách nhiệm của nhà vận chuyển, vấn đề bảo hiểm hàng hoá và bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển, quy định về lựa chọn pháp luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp, một số nội dung quan trọng khác phù hợp đối với hợp đồng dịch vụ Logistics.

Hội thảo về Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dịch vụ Logistics giúp cho các doanh nghiệp Hội viên VLA bổ sung và tổng hợp những kiến thức pháp lý cơ bản và quan trọng trong hợp đồng dịch vụ Logistics nhằm giải quyết những ảnh hưởng trực tiếp và hậu quả pháp lý từ những tranh chấp dịch vụ hợp đồng Logistics trên thực tế. Đồng thời giúp các doanh nghiệp xây dựng hợp đồng chặt chẽ về mặt pháp lý nhằm giảm thiểu rủi ro và tránh xảy ra các tranh chấp không đáng có cũng như bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đọc thêm bài viết của VLA: https://www.vla.com.vn/hoi-thao-cua-ban-phap-luat-vla-nang-cao-ky-nang-soan-thao-hop-dong-dich-vu-cho-doanh-nghiep-logistics.html


Luật sư Nguyễn Chí Thiện