Một số điểm mới đáng chú ý của Luật đầu tư 2020

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, pháp luật về đầu tư là một trong những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên với Luật Đầu tư 2014 cho thấy có nhiều bất cập liên quan đến Đọc thêm