Nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có xung đột pháp luật trong lĩnh vực hàng hải

Nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có xung đột pháp luật trong lĩnh vực hàng hải theo quy định của Bộ luật hàng hải năm 2015 như sau:    1. Trường hợp quan hệ pháp luật liên quan đến quyền sở hữu tài sản trên tàu biển, hợp đồng Đọc thêm