Luật sư Nguyễn Chí Thiện

Email: nctlawyer@gmail.com

Hotline: (+84) 902 980 948  

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Nội quy lao động là văn bản nội bộ của doanh nghiệp do người sử dụng lao động ban hành nhằm quy định về quyền và nghĩa vụ và các biện pháp xử lý, kỷ luật đối với các hành vi vi phạm về việc chấp hành các nghiệm vụ được giao của người lao động. Nội quy lao động được ban hành nhằm đảm bảo sự ổn định trong hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp và nâng cao năng suất làm việc tác động đến quá trình sản xuất và kinh doanh. Bên cạnh đó, nội quy lao động còn là cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, hạn chế các tình trạng người sử dụng lao động lạm dụng trong việc xử lý, kỷ luật.

Trước khi tiến hành đăng ký nội quy lao động, người sử dụng lao động phải hoàn thành hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm:

(i) Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động.

(ii) Nội quy lao động.

(iii) Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

(iv) Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Sau khi hoàn thành hồ sơ, người sử dụng lao động cần lưu ý các điều kiện như sau:

Thứ nhất, Đối với các doanh nghiệp sử dụng từ 10 người trở lên phải tiến hành thực hiện đăng ký nội quy lao động tại các cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Thứ hai, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động. Đối với trường hợp người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, trong trường hợp nội dung nội quy lao động đã đăng ký có quy định trái pháp luật thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Thứ tư, trong các trường hợp khác, theo các điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động.


Luật sư Nguyễn Chí Thiện