Luật sư Nguyễn Chí Thiện

Email: nctlawyer@gmail.com

Hotline: (+84) 902 980 948  

Di chúc miệng thế nào là hợp pháp

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vì vậy sau khi người để lại di sản thừa kế chết thì những người được để lại di sản sẽ được hưởng di sản thừa kế đó. Và có hai loại di chúc là di chúc bằng văn bản hoặc di chúc miệng. Trong đó, cần lưu ý tính pháp lý của di chúc miệng như sau:

1. Về hình thức di chúc miệng: Theo quy định tại Khoản 5, Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 thì Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 02 người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.”

2. Về hiệu lực của di chúc miệng: Nếu như sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ, không có giá trị pháp lý theo Khoản 2 Điều 629 BLDS năm 2015.

Do đó, để di chúc miệng có giá trị pháp lý và tiến hành phân chia di sản đúng với nguyện vọng của người mất theo hình thức miệng thì tối thiểu phải thỏa các điều kiện của luật định như phân tích nêu trên.


Ls. Nguyễn Chí Thiện