Đào tạo luật: Hai triết lý, hai hướng đi, hai mô hình, hai hệ quả khác nhau

TS. VÕ TRÍ HẢO – Khoa Luật – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Luật pháp là ý chí giai cấp thống trị hay lương tri chung? “Luật pháp là hệ thống các quy tắc xử sự do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận”, người ta có thể Đọc thêm